درباره ما

 

سامان چکشی

مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه

مدرس دوره های مدیریت و کنترل پروژه

مشاور ایجاد و گسترش دفتر مدیریت پروژه

مدرس دوره های نرم افزارهای مدیریت و مهندسی

سامان چکشی